Termenii GDPR

 Termeni de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER cu sediul in COM. LUETA, NR. 397, JUD. HARGHITA, telefon 0746-199-143 colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Date de contact

ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER

Adresa: COM. LUETA, NR. 397, JUD. HARGHITA

Număr de telefon: 0746-199-143

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În funcție de scopul urmărit, ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:

 •  - Reprezentanți (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin FEADR;
 •  - reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct/indirect în relațiile contractuale cu Asociația;
 •  - reprezentanți mass-media;

ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul și aplicabil începând din 25 mai 2018), prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului:

 •  - ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 •  - „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;”
 •  - „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;”
 •  - „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;”

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata), raportare și monitorizare pentru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL), în conformitate cu Statutul Asociației, cu reglementările Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Homorod-Kukullo LEADER și a Manualelor de procedură a sM. 19.2, sM. 19.4, deținând Autorizația de funcționare emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 178/24.10.2016. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele:

 •        primirea cererilor de finanțare;
 •        verificarea cererilor de finanțare;
 •        verificarea dosarelor cererilor de plată;
 •        selectarea proiectelor finanțate;
 •        stabilirea obligațiilor contractuale;
 •        efectuarea vizitelor pe teren;
 •        raportarea progresului măsurilor;
 •        informare și promovare a SDL.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, la momentul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail office@hkleader.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Destinatari ai datelor cu caracter personal

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

 •        Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.),
 •        Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFIR a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională,
 •        Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Programele SAPARD și PNDR.

Transferul datelor în afara țării

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile.

Perioada stocării datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:

 •        dreptul de acces;
 •        dreptul la rectificarea datelor;
 •        dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
 •        dreptul la restricționarea prelucrării;
 •        dreptul la portabilitatea datelor;
 •        dreptul la opoziție;
 •        drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 •        dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 •        dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 •        dreptul la o cale de atac judiciară;
 •        dreptul de a fi notificat de către operator.

 

 
 
Sesiuni activeParteneri ai diferitelor festivaluriJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineFestivalul Castanelor, ediția al XV.-leaEvenimente de promovare a teritoriului GAL - 2018Festivalul Castanelor, ediția al XV.-leaTârgul de animale și Ziua fermierilor din valea HomoroadelorEvenimemnt de promovare, 2022 septembrieHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER