Sesiunea 1/2017 pentru măsura M6
2017-08-11

 ATENȚIE!!!!!!!

 Termenul de depunere a proiectelor a fost prelungită cu 16 zile calendaristice, până la data de 16 octombrie 2017 – ora 12:00!

Apel de selecție M6 sesiunea august 1/2017 prelungită - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M6 sesiunea august 1/2017 prelungită - Descarcă format PDF

 

CLARIFICARE! - Notă de clarificare privind termenul de ABSOLVENT - Descarcă

 

Apel de selecție M6 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M6 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M6 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format JPG

 

IMPORTANT!!!!

Data limită de depunere spre avizare a Planurilor de afaceri este 5 spetembrie 2017., ora 12,00

 

Ghidul Solicitantului și modelul Cererii de finanțare sunt disponibile pe următorul link: http://hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-57

 

 

Apel de selecţie

Sesiunea I/2017

 pentru Măsura:

 M6/6A, 6B - START-UP în domeniul non-agricol

Data lansării apelului de selecţie: 15.08.2017

Data limită de depunere a proiectelor: termenul final de depunere a proiectelor pentru această sesiune de depunere este, 30.09.2017, ora 12:00.

Locul  unde se pot depune proiectele:

            Sediu social: com. Lueta, nr. 397, cod poștal: 537140,  Jud. Harghita

                                    (tel. 0743-057-782, office@hkleader.ro)

Intervalul orar în care se pot depune proiectele:

 • Lueta : luni-vineri, între orele: 08:00-12:00.

Fondul disponibil pe măsura din sesiunea actuală este de100.000,00 euro.

Sume aplicabile și rata sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil: este de 20.000,00 euro/proiect.

 Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizată pentru investiții și acesta trebuie demonstrată la finalizarea proiectului. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Tipurile de beneficiari eligibili sunt:

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 6 luni fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up):

 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Persoane fizice autorizate
 • Societăți comerciale înființate conform Legii 31/1990

 Modelul cererii de finanțare (versiune editabilă) este disponibilă pe pagina de web al Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER, www.hkleader.ro secțiunea Sesiuni active sau pe următorul link: http://hkleader.ro/ro/page/Sesiuni-active-40

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL:

 1. Planul de afacere
 2. Documente vizând contabilitatea

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, din care să rezulte că nu a realizat venituri din activități de exploatare.

Sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular, in care rezultatul brut obținut in anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) şi/sau

2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată  la Administraţia Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finanțare.

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitanților înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.  

b) În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară  în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune d) Declaraţia de inactivitate înregistrată  la Administraţia Financiară.  

Pentru întreprinderi familiale, întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: Declarație specială  privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată  la Administrația Financiară 

3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile  și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afacere. Pentru situaţii în care terenul urmează  să  fie achiziţionat ulterior semnării Contractului de Finanţare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşă de plată.

Contractele trebuie încheiate la Notar și înregistrate în CF.

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată  

b) Dreptul de concesiune  

c) Dreptul de superficie.

De ex: contract de vânzare‐cumpărare, contract de donație, contract de superficie, contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea prevede aceasta), pentru o perioadă de minimum 10 ani.

Documentele trebuie sa fie încheiate în formă  autentificată  de către un notar public (pentru contractul de concesiune nu se solicită încheiere notarială).

 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini  și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

 3.3 Extras de carte funciară (CF) sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi.

4. Certificat constatator al întreprinderii

5. Declarație întocmită şi asumată prin semnătură de un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat nici o activitate.

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. Hotărâre judecătorească definitivă  pronunţată  pe baza actului de constituire. 

11. Declaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

14. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

18. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar

19. Declarație de raportare GAL

20. Diplomă de studii

21. Aviz favorabil din partea Comisiei de avizare a Planurilor de afaceri, alcătuit special pentru evaluarea planurilor de afaceri

22.  Certificat de înregistrare fiscală

23. Alte documente (după caz)

 Cerințele detaliate de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora se poate accesa pe pagina de web a GAL-ului www.hkleader.ro, secțiunea Apeluri active sau pe următorul link: http://hkleader.ro/ro/page/Sesiuni-active-40

Acțiuni eligibile:

 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea spațiilor de agrement incluzând structuri de primire turistică în valoare de max. 20% din valoarea investiției
 • Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;
 • Achiziționarea mijloacelor de transport specializate
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
 • Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
 • Înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
 • Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrementrecreative (trasee turistice; parcuri tematice și de aventuri,amenajări areale de echitație, amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere echipamente sportive –biciclete, undițe, etc;

 Acțiuni neeligibile :

 • Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
 • achiziționarea de clădiri și terenuri
 • construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale
 • cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului
 • dobânzi, comisioane
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul şi a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
 • achiziţionarea de terenuri construite şi neconstruite

 Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Conducătorul firmei, acționarul majoritar trebuie să fie sub 40 de ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care terbuie să-l prezinte unei comisii și să primească un aviz favorabil din partea acestuia
 • Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinit
 •  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului.

 Alte angajamente

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:

Regulamentul de Organizare și Funcționare  al procesului de selecție și al procesului de  soluționare a contestațiilor aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) al Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL, într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M6/6A, 6B.

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora:

Nr. crt.

Principii și criterii de selecție

Punctaj

 

Tinerii absolvenți care au terminat studiile cu maxim 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare punctaj max. 50

50

1.1.

- tineri care au terminat studiile între 4 - 5 ani înaintea depunerii cererii de finanțare

50

1.2.

- tineri care au terminat studiile între 3 - 4 ani înaintea depunerii cererii de finanțare

45

1.3.

- tineri care au terminat studiile între 2 - 3 ani înaintea depunerii cererii de finanțare

40

1.4.

- tineri care au terminat studiile între 1 - 2 ani înaintea depunerii cererii de finanțare

35

1.5.

- tineri care au terminat studiile cu max. 1 an înaintea depunerii cererii de finanțare

30

 

Proiecte în care sunt incluse utilizarea de energie produsă din surse regenerabile*– max. 40 puncte

40

2.1.

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de max. 30 %

40

2.2.

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de max. 20 %

30

2.3.

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de max. 10 %

20

2.4.

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de max. 5 %

10

 

Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat

10

Total punctaj

Max. 100

*Pentru proiecte care prevăd investiții în folosirea sursei de energie regenerabilă, se verifică dacă între investițiile de realizat sunt prevăzute acțiuni de achiziționarea unor echipamente pentru producerea/folosirea energiei din surse regenerabile prezentată în Planul de Afacere.

Punctajul minim este de 30 puncte.

În cazul punctajului egal, delimitarea se va face conform:

 1. Punctajului acordat de Comisia de avizare a Planurilor de afaceri;
 2. Durata mai scurtă de realizare a planului de afacere;
 3. Firme din domeniul de producție și de artizanat;
 4. Solicitanți aparținând grupurilor defavorizate/minorități (în speță cele din etnie romă).

 Data şi modul de anunţare a rezultatelor:

Cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie final, GAL postează pe site-ul său - www.hkleader.ro - Raportul de selecţie.

În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar. Notificarea se va transmite în scris sau email, cu confirmare de primire din partea solicitantului.

 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate :

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER

Com. Lueta, sat. Lueta nr. 397

Jud. Harghita

Nr. tel : 0746-199-143

E-mail : office @hkleader.ro

Pagină web : www.hkleader.ro

 
 
Sesiuni activeParteneri ai diferitelor festivaluriHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER