Sesiunea 1/2017 pentru M1

 ATENȚIE!!!!!!!

Termenul de depunere a proiectelor a fost prelungită cu 16 zile calendaristice, până la data de 16 octombrie 2017 – ora 12:00!

 

Apel de selecție M1 sesiunea august 1/2017 prelungit - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M1 sesiunea august 1/2017 prelungit - Descarcă format PDF

 

Apel de selecție M1 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M1 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format PDF

Apel de selecție simplificat M1 sesiunea august 1/2017 - Descarcă format JPG

 

Ghidul Solicitantului și modelul Cererii de finanțare sunt disponibile pe următorul link:  http://hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-67

 

Apel de selecţie

Sesiunea I/2017

pentru Măsura

 M1/6B - Îmbunătățirea calității vieții rurale

 Data lansării apelului de selecţie: 15.08.2017

Data limită de depunere a proiectelor: termenul final de depunere a proiectelor pentru această sesiune de depunere este, 30.09.2017, ora 12:00.

Locul unde se pot depune proiectele:

            Sediu social: com. Lueta, nr. 397, cod poștal: 537140, Jud. Harghita

                                    (tel. 0746-199-143, office@hkleader.ro)

Intervalul orar în care se pot depune proiectele:

 • Lueta : luni-vineri, între orele: 08:00-12:00.

Fondul disponibil pe măsura din sesiunea actuală este de 960.240,00 euro

Sume aplicabile și rata sprijinului:

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

Tipurile de beneficiari eligibili sunt:

 • autorităţile publice locale (comunele), conform legislației naționale în vigoare
 • unitățile de cult, conform legislației naționale în vigoare
 • ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare, cu acreditare în domeniul social

 Modelul cererii de finanțare (versiunea editabilă) este disponibilă pe pagina de web al Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER, www.hkleader.ro, în secțiunea Sesiuni active sau pe următorul link: http://hkleader.ro/ro/page/Sesiuni-active-40

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile.

Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

2.1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

3.1. Inventarul bunurilorce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public

Sau

detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

Sau

3.3. avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4. Documente doveditoare de către ONGuri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/ Hotărârea Consiliului Parohial în cazul cultelor pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after‐school”, creşe);
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
 • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
 • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.
 • detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul cultelor Adeverință de funcționare eliberat de episcopia de care aparține (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii Cererii de finanțare)

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG și culte

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

12. Lista agenților economici deserviți de proiect

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

14.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:

14.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.

sau

14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

4. 4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul.

15. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

16. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, sau cu orice startegie județeană corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

17.1.  Aviz din partea Direcției Județene de Cultură în cazul obiectivelor culturale de interes local.

17.2. Aviz eliberat de Muzeul Județean de Istorie și Arhelogie, dacă este cazul, asupra unor investiții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă.

17.3. Lista monumentelor locale eliberat de APL

18. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc.eliberat/e de  Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG  din care să rezulte  activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de  Finanţare.

19. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

20. Certificat de înregistrare APIA, obligatorie.

21. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis

22. Declarație pe propria răspundere a proiectantului privind respectarea caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj, dacă este cazul.

23. Alte documente justificative(se vor specifica de către solicitant, după caz):

Cerințele detaliate de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora se poate accesa pe pagina de web a GAL-ului www.hkleader.ro, secțiunea Apeluri active sau pe următorul link: http://hkleader.ro/ro/page/Sesiuni-active-40

 Acțiuni eligibile:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice și de agrement pentru populația rurală
 • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
 • Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat
 • Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor
 • Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local
 • Înființarea, amenajarea și dotarea centrelor sociale/multifuncționale/comunitare/educaționale
 • Ocrotirea patrimoniului cultural local prin renovare/reabilitare/întreținere/restaurare /modernizare și promovare
 • Ocrotirea patrimoniului cultural local prin achiziționare (ex. porturi populare, instrumente tradiționale, etc.)
 • Investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei, epurizarea apei uzate prin metode inovative, promovarea utilizării eficiente a resurselor naturale și a deșeurilor prin investiții demonstrative

 Acțiuni neeligibile:

 • achiziționarea de echipamente și utilaje second hand
 • achiziționarea de clădiri și terenuri
 • construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale
 • cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului
 • dobânzi, comisioane
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul şi a prevederilor specifice pentru instrumente financiare

 Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată;
 • Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al procesului de selecție și al procesului de soluționare a contestațiilor aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) al Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL, într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M1/6B

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora:  

Măsura 1/6B – Îmbunătățirea calității vieții rurale

Nr. Crt.

Principiul de Selecție

Criteriul de Selecție

 

Documente verificate

PUNCTAJ SELECȚIE

Punctaj

1

Proiecte cu impact micro-regional

Pentru proiecte care deservesc min. 3 comune din teritoriul GAL.

5 p

Se verifică documentele:

-          Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii

 

Exploatarea resurselor de energie regenerabilă

Pentru proiecte care exploatează resurse de energie regenerabilă și au investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile:

  • panouri solare
  • panouri fotovoltaice
  • cazane pentru biomasa, peleti
  • etc.

max. 5 p

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de 20% - 30 %

5 p

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de 10% - 20 %

4 p

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de 5% - 10 %

3 p

- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei produsă din surse regenerabile în procent de max. 5 %

2 p

Se verifică documentele:

Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

3.

Crearea de noi locuri de muncă

Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu o jumătate normă (4 ore/zi)

10 p

Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu o normă întreagă (8 ore/zi)

20 p

Se verifică documentele:

Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

4

Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială

Pentru proiecte care asigură sustenabilitatea proiectului prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;

10 p

Documente Verificate

Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției

5

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

Pentru solicitanții care în perioada 2007-2013 nu au primit sprijin pentru o investiție similară.

25 p

Documente de verificat:

Cererea de finanțare, secțiunea C.

6

Păstrarea aspectului arhitectural zonal

Declarație pe propria răspundere a proiectantului privind respectarea caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj, dacă este cazul.

5 p

Documente de verificat:

Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

7

Grup țintă minorități

locale (în special minoritatea romă) și grupuri marginalizate

Pentru proiecte a cărei grup țintă reprezintă minoritatea romă

20 p

Pentru proiecte a cărei grup țintă reprezintă alte grupuri marginalizate

10 p

Documente de verificat:

Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

8

În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului în zone cu potențial turistic ridicat

Pentru proiecte care vizează sau tind spre turism și amplasarea proiectului se găsește în zone cu potențial turistic ridicat, conform listei MADR.

10 p

Documente de verificat:

Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

Cererea de finanțare

Lista zonelor cu potenáial turistic ridicat

TOTAL PUNCTAJ

Max. 100

Punctaj minim: 10 puncte

În cazul punctajului egal delimitarea se va face conform:

-          Investiții inovative

-          Durata mai scurtă de implementare a proiectului

-          Populația netă deservită

Data şi modul de anunţare a rezultatelor:

Cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie final, GAL postează pe site-ul său - www.hkleader.ro - Raportul de selecţie.

În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar. Notificarea se va transmite în scris sau email, cu confirmare de primire din partea solicitantului.

 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate :

 Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER

Com. Lueta, sat. Lueta nr. 397

Jud. Harghita

Nr. tel : 0746-199-143

E-mail : office @hkleader.ro

Pagină web : www.hkleader.ro

 
 
Parteneri ai diferitelor festivaluriHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER